ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣTHN A' ΤΑΞΗ

        Ενημερώνουμε τους κηδεμόνες των μαθητών που μόλις αποφοίτησαν από τα Δημοτικά σχολεία ότι ΔΕΝ πραγματοποιούνται προς το παρόν οι εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου. Οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν μόλις είναι διαθέσιμες – παρακολουθήστε συχνά την ιστοσελίδα μας.
        Αυτό γίνεται διότι σύμφωνα με νέο νόμο δεν έχουν διαβιβαστεί ακόμη τα απολυτήρια των μαθητών στα Γυμνάσια σε αναμονή της κοινής απόφασης των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αναμένεται να εκδοθεί πολύ σύντομα. Μετά από αυτή θα γνωρίζουμε ακριβώς τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο σχολείο μας και επομένως να κάνουμε την εγγραφή τους 
       Σας παραθέτουμε τη σχετική νομοθεσία
      Φ.Ε.Κ  120 /  23.01. 2018 / Απόφαση: 10645 / ΓΔ4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
…..
           3. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, μέχρι τις 5 Ιουνίου, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια σύμφωνα με το άρθρο 12. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του ΠΔ 739/1980 καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.
          4. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου που βρίσκεται εντός των αστικών κέντρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. 3, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τα απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών. Αυτά διαβιβάζονται στα Γυμνάσια σύμφωνα με κοινή απόφαση των Διευθυντών/ντριών των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζει τα Γυμνάσια στα οποία εγγράφονται οι απόφοιτοι/ες κάθε Δημοτικού. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια.
…..